specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Usługi

Lista aktualnie dostępnych usług:

Optymalizacja źródeł finansowania

Banki oceniając zdolność kredytową przedsiębiorstw powszechnie wykorzystują modele scoringowe, zwane także modelami oceny punktowej.

Kolebką tych rozwiązań są Stany Zjednoczone, gdzie po raz pierwszy zastosowano je w bankowości prawie 70. lat temu. Opracowano wówczas takie reguły postępowania, które z jednej strony ułatwiały podejmowanie decyzji kredytowych nawet przez osoby o niższych kwalifikacjach zawodowych, natomiast z drugiej strony chroniły banki przed akceptowaniem nadmiernego ryzyka.

Pierwsza fala rozkwitu modeli scoringowych nastąpiła w latach pięćdziesiątych minionego wieku, ale prawdziwy przełom w ich dalszym rozwoju rozpoczął się po wprowadzeniu na szeroką skalę obliczeniowych technik komputerowych, które zdecydowanie uprościły analizowanie danych i skróciły czas na podjęcie ostatecznej decyzji kredytowej.

Obecnie modele scoringowe stanowią standardową procedurę w bankowości i zapewniają syntetyczną ocenę sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o kredytowanie.

Biznesplan

Biznesplan jest podstawowym dokumentem planistycznym, wspomagającym zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy i pełni ważną rolę we wszystkich fazach cyklu inwestycyjnego.

•  W fazie przed inwestycyjnej jest podstawą do podjęcia decyzji o realizacji bądź zaniechaniu dalszych prac nad danym pomysłem biznesowym,

•  W fazie realizacji pozwala monitorować budżet inwestycji i zarządzać  płynnością finansową procesu.

•  W fazie eksploatacji pozwala ocenić realizację wcześniejszych założeń, pozwala identyfikować odchylenia zagrażające opłacalności inwestycji, jest istotnym źródłem informacji dla menedżerów i finansistów zarządzających produkcją, sprzedażą oraz płynnością finansową Spółki.

Biznesplan jest dokumentem wymaganym przez wszystkie instytucje finansowe w procesie ubiegania się o kredyt .

Pojęcie biznesplanu może być rozumiane jako biznesplan przedsiębiorstwa, lub też biznes plan konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. 

W praktyce, biznesplan przedsiębiorstwa dotyczy jednocześnie dotychczasowej działalności oraz nowych  planowanych przedsięwzięć mających przyczynić się do rozwoju firmy.

W każdym z tych przypadków, dokonujemy szczegółowej analizy działalności historycznej oraz analizujemy założenia nowego biznesu mierząc jego rentowność, oraz efektywność w kontekście działalności dotychczasowej.

 

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku z różnymi zdarzeniami występującymi w gospodarce. Takimi zdarzeniami są między innymi:

· transakcje kupna/sprzedaży firmy na rynku niepublicznym

·  transakcje na rynku fuzji i przejęć

·  wprowadzanie spółek do obrotu zorganizowanego

·  wykupy menedżerskie

·  wydawanie rekomendacji inwestycyjnych

Znajomość wartości firmy jest konieczna w przypadku poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania jej rozwoju. Ułatwia ona podjęcie dialogu z inwestorami takimi jak Aniołowie Biznesu, fundusze Venture Capital, Private Equity, Inkubatory, Domy Maklerskie czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

W zależności od celu przygotowywanej wyceny, a także w zależności od stadium rozwoju przedsiębiorstwa, do ustalenia wiarygodnej wartości przedsiębiorstwa stosuje się różne metody wyceny. W praktyce gospodarczej ukształtowały się pewne schematy dotyczące procesu wyceny przedsiębiorstw, które upowszechniły się na tyle, że można je traktować jako standardy.

 

Komunikacja Inwestorska-Corporate Governance

Rozwój polskiego rynku niepublicznego jest dla małych i średnich przedsiębiorców szansą na pozyskanie środków finansowych na rozwój.

Z uwagi na fakt, że wejście na publiczny rynek giełdowy jest procesem długotrwałym i kosztownym, a także wymaga spełnienia wielu kryteriów, które stanowią barierę dla młodych firm, pozyskanie kapitału na rynku prywatnym stanowi atrakcyjną formę finansowania, dającą możliwość zrealizowania zamierzonych planów rozwojowych.

Rynek niepubliczny jednak, to rynek mniej płynny, a przez to bardziej ryzykowny z punktu widzenia inwestorów, dlatego przed udostępnieniem kapitału spółce muszą oni przeprowadzić szereg szczegółowych analiz, aby upewnić się, że inwestycja przyniesie oczekiwany zwrot.

Sposobem zwiększenia pewności jest zaoferowanie inwestorom konkretnych i przejrzystych informacji na temat relacji przedsiębiorstwa ze wszystkimi grupami interesariuszy. Rzetelność i kompletność informacji to podstawa budowania dobrych relacji z rynkiem.

Beneficjentami wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego są przede wszystkim obecni i potencjalni udziałowcy przedsiębiorstwa.

  • Korzyścią obecnych właścicieli są zwiększone szanse na pozyskanie finansowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego pozyskania, poprawiając tym samym swoją pozycję konkurencyjną. Jednocześnie upowszechnienie standardów corporate governance przyciąga na rynek nowych inwestorów, co powinno doprowadzić do zmniejszenia średniego kosztu pozyskiwanego kapitału.
  • Zyskiem potencjalnych inwestorów jest obniżenie poziomu ryzyka inwestycyjnego.
  • Korzyścią dla obecnych udziałowców jest też uporządkowanie relacji pomiędzy organami zarządzającym i nadzorczym a samymi akcjonariuszami, co zapewnia lepszy i szybszy przepływ informacji, a także poprawia kontrolę właścicieli nad spółką. Dobre praktyki corporate governance postulują bowiem ochronę praw akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, oraz zapewnienie, że wszystkie prawa, przysługujące właścicielom są właściwie i terminowo wykonywane.

W rezultacie, stosowanie zasad ładu korporacyjnego wpływa na wycenę przedsiębiorstwa. Źródłem wyższej wyceny jest przede wszystkim redukcja ryzyka związanego z brakiem kompletnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zapewnienie mechanizmów, gwarantujących, że wszyscy interesariusze spółki mają ten sam cel – wzrost wartości firmy w długim okresie.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania promuje zasady nadzoru korporacyjnego upatrując w nich instrumentu poprawy jakości komunikacji między przedsiębiorcami a inwestorami, dzięki czemu wśród małych i średnich firm wzrośnie świadomość korzyści wynikających z dobrej komunikacji z rynkiem, co przyczyni się do obniżenia kosztu pozyskiwanego kapitału oraz zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Ponadto, upowszechnienie stosowania rekomendacji zwiększy ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych użyczających spółce kapitału.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony