specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Rezultaty

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału Fundacji Obserwatorium Zarzadzania poprzez przygotowanie i realizacje pakietu czterech proinnowacyjnych usług doradztwa finansowego na rzecz 150 przedsiębiorstw z sektora MSP.

Cel ogólny Projektu Katalizator Inwestycji przyczynia się do realizacji celu działania 5.2 POIG, jakim jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej, gdyż w wyniku prac w ramach projektu udostępnione zostaną przedsiębiorcom cztery komplementarne usługi doradcze w obszarze finansowania inwestycji:

  • Optymalizacja źródeł finansowania
  • Biznes Plan
  • Wycena Przedsiębiorstwa
  • Komunikacja Inwestorska (Corporate Governance)

Nowe usługi przyczyniają się do wdrożenia w przedsiębiorstwach innowacji organizacyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE ILOSCIOWE NA POZIOMIE REZULTATUPROJEKTU TO M.IN.:

  • wdrożenie i świadczenie nowych usług na rzecz min. 150 przedsiębiorstw objętych projektem (20 firm w fazie pilotażu + 130 firm w ramach właściwego świadczenia usług),
  • zapoznanie przedstawicieli ponad 500 przedsiębiorstw podczas zorganizowanych seminariów i konferencji z zakresem opracowanych usług oraz przekazanie im zbioru dobrych praktyk opartych o wyniki badania benchmarkowego i program ewaluacji,
  • zwiększenie świadomości pracowników firm objętych projektem w zakresie stosowanych narzędzi w obszarze kapitału finansowego (90 % uczestników),
  • udoskonalenie procesów zarzadzania kapitałem finansowym w firmach uczestniczących w projekcie (satysfakcja i zauważalna poprawa w min. 60% firm.),
  • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze świadczonymi usługami doradczymi u 40% podmiotów objętych projektem.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony