specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Regulamin

Naszą współpracę w ramach Projektu kierujemy do zarówno do Przedsiębiorców jak i Przedsiębiorstw:

  • mikro, 
  • małych,
  • średnich,
  • dużych przedsiębiorstw,

które są w trakcie realizacji wewnętrznych projektów z zakresu pozyskania finansowania.

Wsparcie kierujemy również do przedsiębiorstw, które w swej strategii rozwoju planują działania mające na celu wdrożenie i rozwinięcie projektów inwestycyjnych.

Warunki rekrutacji i uczestnictwa Przedsiębiorstw w ramach projektu w ramach realizacji projektu „Katalizator Inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w ramach umowy o dofinansowanie nr U-POIG.05.02.00-00-017/10-00 z dnia 10.09.2010 r.z późn. zm. zawarte są w Regulaminie Projektu. 

 

Zapoznaj się z Regulaminem Projektu

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony